ALLE TJENESTER INNEN


BRANNTEKNISK RÅDGIVNING

HVEM


Vi er fire ansatte med ulike bakgrunner, og har gjennom år i yrkeslivet tilegnet oss ulike erfaringer og kunnskaper som gjør at vi utfyller hverandre på en god måte


I Ildvorn har vi rendyrket brannteknisk rådgivning som vårt spesialområde.

HVA


Vi tilbyr alle de viktigste tjenestene innen brannteknisk prosjektering og vurdering av sikkerhetsnivå.

Vi kan bistå ved både store og små branntekniske utfordringer, og vi vil sørge for å finne de best egnede løsningene for nettopp ditt prosjekt.

HVORDAN


Skulle det være spesielle problemstillinger vi ikke har ressurser til å løse direkte med de ansatte vi har tilgjengelig, benytter vi vårt store nettverk til å innhente den bistand som er nødvendig for å løse oppgaven i hvert enkelt tilfelle.

Ildvorn AS Brannrådgivere

Ildvorn?


Ild, brann, fyr, lue, flamme; det er mange navn på dette fascinerende fenomenet som gir oss lys, varme og trygghet. Et fenomen som kan være svært farlig om det kommer ut av kontroll. 


Allerede for mer enn 1000 år siden var bruk av ild regulert i den gamle Gulatingsloven.

Loven sa blant annet at den som lager ild er ansvarlig for denne, og at straffen for brannstiftelse var fredløshet. 


I nettopp Gulatingsloven ble også det gammelnorske ordet vorn benyttet i betydningen vern.


Navnet Ildvorn velger vi derfor å tillegge betydningen vern mot ild.


Og navnet forplikter.


Vi som utgjør Ildvorn AS tar navnet vårt på alvor, og vi skal gjennom kloke og tilpassede råd i hvert enkelt tilfelle bidra til nettopp å verne liv og verdier.


Våre tjenester

Brannstrategi og brannkonsept (PRO)


For nybygg er vi gjerne involvert helt fra de første skissene utarbeides, via planleggingsfasen, gjennom byggefasen og frem til bygget står ferdig oppført.

Kontroll av utførelse (KUT)


Det er stadig vanligere at det stilles krav til uavhengig kontroll av utførelse for de tiltak i et byggverk som har innvirkning på brannsikkerheten. Vi tilpasser antall befaringer og detaljeringsgrad etter hvert enkelte prosjekts kompleksitet, og sørger gjennom det for en større trygghet for at bygget blir som forventet.

Due diligence


Kjøp og salg av eiendom representerer ofte en risko for både kjøper og selger. I en brannteknisk due diligence-rapport angis byggets branntekniske tilstand opp mot de gjeldende krav, og de viktigste kostnadsdrivende forhold identifiseres. På den måten får kjøper en økt trygghet for at det ikke er store skjulte kostnader knyttet til brannsikkerheten, og selger reduserer sannsynligheten for tvistesaker i etterkant av transaksjonen.

Særskilt dokumentasjon


De uendelige variasjonsnmulighetene som finnes når det gjelder utforming av byggverk gjør at det ikke alltid kan benyttes preaksepterte branntekniske løsninger. Vi har lang erfaring i å dokumentere alternative løsninger i de tilfeller hvor det er mest kostnadseffektivt, eller hvor det rett og slett ikke er noen standardløsning tilgjengelig. Felles for alle løsningene er at de opprettholder et brannteknisk sikkerhetsnivå på linje med det som myndighetene legger opp til gjennom Teknisk Forskrift.

Brannteknisk tilstandsvurdering 


Det er dessverre temmelig vanlig at branndokumentasjonen for såvel gamle som relativt nye byggverk har blitt borte gjennom årenes gang. Våre rapporter og branntegninger gir en god oversikt over den faktiske brannsikkerheten, og tjener som nyttige verktøy for å avdekke utbedringsbehov. Rapport og tegning tjener samtidig som dokumentasjon overfor myndigheter.

Kontroll av prosjektering (KPR)


I prosjekter med middels og høy kompleksitet eller størrelse, er det ofte krav om at den branntekniske prosjektering skal gjennomgå en uavhengig kontroll. Vi har lang erfaring i denne type engasjement og sørger for en smidig prosess.

Branntegninger og rømningsplaner


Branntegninger produseres både for gamle og nye byggverk. De utgjør alltid en del av vår leveranse tilknyttet byggesaker, men vi produserer også tegninger for eksisterende bygg hvor det ikke automatisk opprettes noen byggesak. For bygg hvor det er krav til rømningsplaner, tilpasser vi disse etter det konkrete behovet.

Kurs og opplæring


For byggeiere og brannvernansvarlige tilbyr vi kursing i det ansvar som det tilligger hver enkelt rolle. Er det i tillegg behov for praktiske øvelser kan vi tilrettelegge for dette gjennom våre samarbeidspartnere.

Brannbok


Vi tilbyr systemer for organisering av branndokumentasjon i form av brannbok. Våre maler for rutiner og prosedyrer tilpasses enkelt hvert bygg og hver organisasjon slik at myndighetskrav innfris, og det er sporbarhet i de aktiviteter som gjennomføres.

Teamet

SHAHED

Prosjektingeniør

Shahed@ildvorn.no

Mob: 919 17 057

SHAHED ALJUBOURI

Prosjektingeniør

Shahed@ildvorn.no

Mob: 919 17 057


Med sin utdannelse som høgskoleingeniør innen byggdesign jobber Shahed både selvstendig med prosjektering, såvel som i team med oss andre. Shahed jobber i tillegg til med produksjon av branntegninger.

STIAN

Prosjektingeniør

Stian@ildvorn.no

Mob: 907 28 180

STIAN MELBY

Prosjektingeniør

Stian@ildvorn.no

Mob: 907 28 180


Med sin brede erfaring fra både brannteknisk rådgivning, tilsynsvirksomhet i brannvesenet, samt byggdrift, har Stian et bredt og nyansert perspektiv. Både på de branntekniske utfordringene som skal løses i nye såvel som eksisterende bygg.


YNGVE

Daglig leder

Yngve@ildvorn.no

Mob: 934 19 448

YNGVE SKREOSEN

Daglig leder

Yngve@ildvorn.no

Mob: 934 19 448


Har jobbet med brannsikkerhet siden 1992. Har i tillegg til mangeårig rådgivning i privat sektor erfaring fra brannvesenet, både fra forebyggende avdeling såvel som stilling som brannsjef. Har de siste ti årene jobbet utelukkende med brannteknisk rådgivning, og fyller i dag rollen som daglig leder i Ildvorn.

SIGURD H.

Faglig leder

Sigurd@ildvorn.no

Mob: 415 18 302

SIGURD H. ØYVANG

Fagansvarlig

Sigurd@ildvorn.no

Mob: 415 18 302


Har siden 2004 jobbet utelukkende med brannteknisk rådgivning. Har gjennom mange år vært involvert i både ordinær prosjektering samt dokumentasjon av spesielle branntekniske løsninger for prosjekter over store deler av landet. Har i det daglige også oppsynet med det faglige nivået i firmaet.

Kontakt